The Hennequin

Phannaporn Pansanit

21:00 hrs

25 May 2022

Broadcasting

Repertoire

Gymnopedie No. 1

Piano Sonata No. 17 in D minor, Op. 31, III. Allegretto

Gymnopedie No. 2

Ballade No. 3 In A Flat Major

Fantasia in F minor

page-2.png

Performers

Phannaporn Pansanit, Piano

Naphat Tiamsurawach, Piano

Concept

การแสดงดนตรีรูปแบบใหม่ที่ใช้เกมส์ Simulator ยอดฮิตอย่าง The Sims 4 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงดนตรีประกอบกับงานเขียนที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคีตกวีชื่อดังในยุคคลาสสิก