top of page

Artificial

Waris warindarawej

12:00 hrs

9 May 2023

Repertoire

L.V.Beethoven

Piano Sonata No.28 in A Major, Op.101

 

F.Chopin

Piano Concerto No.1 in E minor, op.11, III.Rondo – Vivace

page-2.png

Performers

Waris Warindarawej, Piano

Krit Niramittham, Piano

Concept

เป็นการบรรเลงดนตรีพร้อมภาพประกอบที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจาก AI โดยท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การตีความบทเพลงรูปแบบใหม่ที่มีภาพประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากประวัติของบทเพลงและตัวศิลปิน

bottom of page