COLLAGE

Chatkul Wisutthisara

57486435_399131390908416_769391479097183

Repertoire

J.S. Bach

Flute Sonata in E minor, BWV 1034, I.Adagio ma non tanto IV.Allegro

C.P.E. Bach

Sonata in A minor for Solo Flute, Wq.132, H 562

George Enescu

Cantabile et Presto for Flute and Piano

DESCRIPTION

ในทุกบทเพลง คือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เชื่อมโยงด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ นำไปสู่ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความเชื่อ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ถูกนำมาจัดวางแบบปะติดปะต่อร่วมกับภาพ วัตถุ สัญลักษณ์และงานศิลปะ เพื่อสื่อสารเรื่องราวของเสียงดนตรีที่อยู่ในจินตนาการของฉัน

ผลงานชิ้นแรกที่ถูกหยิบยกมานำเสนอ คือ Flute Sonata in E minor ประพันธ์โดย J.S. Bach ซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ Bach ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ในการเป็น Music Director ประจำราชสำนักของ Leopold เจ้าชายแห่ง Anhalt-Kothen เรื่องราวของชีวิตเขาในช่วงนั้น จะถูกนำเสนอผ่านภาพ Collage ที่ซ่อนความหมายของ วัฎจักรชีวิต การสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ของเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของคีตกวี ณ ขณะนั้น ในขณะที่ภาพ Collage ของบทเพลง Sonata in A minor for Solo Flute ของ C.P.E. Bach จะบอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคีตกวีกับราชสำนัก รวมถึงพัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับตัวดนตรี สำหรับเพลง Cantabile et Presto for Flute and Piano ซึ่งเป็นผลงานจากการแข่งขันบทประพันธ์เพลงโดย George Enescu ที่ภายหลังกลายเป็นนักประพันธ์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่ง จะถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพที่สร้างสรรค์ แสดงถึงเรื่องราวของการออกเดินทาง ความท้าทาย และการแข่งขัน

 

Performers

Chatkul Wisutthisara, Flute

Khetsin Chuchan, Piano/Harpsichord

Main Program