Physis

Poramin A-riyapramoch

57486435_399131390908416_769391479097183

Repertoire

L.V. Beethoven

Sonata for violin and piano No.5, op. 24

I. Allegro

II. Adagio

III. Scherzo

IV. Allegro

 

Ernest Bloch

Baal Schem

II. Nigun

 

Christian Sinding

Suite in a minor, op.10

II. Adagio

 

 

DESCRIPTION

ความยิ่งใหญ่ การก่อเกิด วัฏจักร  การรังสรรค์สรรพสิ่งอย่างไร้ที่สิ้นสุด นี่คือมนต์สเน่ห์ของธรรมชาติอันเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจในการจัดทำคอนเสิร์ตนี้ ที่ประกอบด้วยบทเพลงที่มาจากธรรมชาติ ความรัก และความศรัทธา 


ในบทเพลงแรก  1. นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากมายนับไม่ถ้วนรวมไปถึงบทเพลงทั้งสองที่ผมได้คัดสรรมาบรรจุลงในโปรแกรมของรีไซทัลนี้
  2. การนำเสนอผลงานชุดนี้ประกอบด้วยการคัดสรรบทเพลงที่มาจากธรรมชาติ ความรัก และความศรัทธา, รูปภาพทั้งภาพเขียนและภาพถ่ายอันมีแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามและมีสเน่ห์ของธรรมชาติ, บทกวีอันมีที่มาจากธรรมชาติทั้งของคนไทยและต่างชาติ, ตำนานอภินิหารการก่อเกิดสรรพสิ่งซึ่งเกี่ยวพันระหว่างความเชื่อและธรรมชาติ

Performers

Poramin A-riyapramoch, Violin

Main Program