top of page

Two side

Malika Tanalapprasert

57486435_399131390908416_769391479097183

Repertoire

Lalo, Edouard

Symphonie Espagnole Violin,Op.21 Complete

Malika Tanalapprasert

Comtemporary Thai Laopan

DESCRIPTION

Two Side จะนำเสนอตัวดนตรีสองแบบคือด้านแรกจะเป็นเพลงคลาสสิกและด้านที่สองจะเสนอบทเพลงไทย"ลาวแพน"มาเล่นบนไวโอลิน โดยที่ยังคงความเป็นไทยสำเนียงลาวและนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เล่นมีกลิ่นอายความเป็นคลาสสิกโดยใช้harmony ทางคลาสสิกมาเรียบเรียงสื่อสารผ่านเปียโนซึ่งเปียโนจะเล่นในส่วนของจังหวะเลียนกลองแขก รวมทั้งช่วงที่ออกซุ้มจะเรียบเรียงให้มีความหลากหลายของแนวดนตรีอาทิเช่น Blue jazz, อินเดีย เป็นต้น และที่สำคัญคือเสียงสำเนียงของแคนซึ่งจะบรรเลงบนไวโอลิน

Performers

Malika Tanalapprasert, Violin

Siriporn Tanalapprasert, Piano

Main Program

bottom of page