Day of the dead

Napasorn Lawasinarporn

Repertoire

- M. Clementi - Piano Sonata in G minor Op. 50 No. 3

'Didone abbandonata'

- S. Rachmaninoff - Etude Tableaux Op.39 No.7

- Manuel De Falla - Ritual Fire dance

 

page-2.png

Performers

Napasorn Lawasinarporn, Piano

Concept

“ความตาย” สามารถมองได้หลายมุม อาจมีทั้งจุดจบ จุดเริ่มต้น หรือจุดเปลี่ยน หรือการพิพากษา ซึ่งทุกคนอาจจะตีความไม่เหมือนกัน บางคนมองความตายสิ่งที่ดิ่งเข้าไปในความมืด ในขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าความตายคือแสงสว่าง