Music From People

Pulish Likhitwatanasad

Repertoire

J.S.Bach

Cello Suite No.2 in D minor ,Prelude, Sarabande and Gigue

Dmitri Shostakovich

Sonata in D minor, Op.40 ,I.Allegro non troppo, II.Allegro

Camille Saint-Saens

Cello Concerto No.1 in A minor, Op.33

page-2.png

Performers

Pulish Likhitwatanasad, Cello

Usa Napawan, Piano

 

Concept

ดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนเล่นสู่คนฟังมาเนิ่นนานหลายยุคสมัย หลายครั้งที่เรื่องราวถูกถ่ายทอดออกมาผ่านคำร้องที่สละสลวยและกินใจ และอีกหลายครั้งที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านท่วงทำนองที่ไพเราะ คอยปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ฟังให้คล้อยตามไปกับดนตรีเหล่านั้น

เรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้เสียงที่ไพเราะเหล่านั้นมาจากไหน ความนุ่มนวนอ่อนหวานหรือความเกรี้ยวกราดที่ดังกึกก้องสะท้อนอยู่ในใจของคนฟังเหล่านั้นมาจากอะไร ดนตรีต้องการที่จะสะท้อนให้ผู้ฟังเห็นถึงอะไร ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของโปรเจค "ดนตรีเรื่องของคน"