top of page

Press Note to START: A Musical journey through video games

Pattarapol Sukvajeeporn

Repertoire

Robert Schumann

Marchenbilder, Op.113

 

Max Bruch

Romanze in F Major for Viola, Op.85

 

Bartolomeo Campangoli

Caprice No.1 from 41 Caprices for viola solo, Op. 22

 

Morton Feldman

Viola in My Life I

page-2.png

Performers

Pattarapol Sukvajeeporn, Viola

Morakot Cherdchoongarm, Accompanist

Kawirat Saimek, Accompanist

Concept

จากการมองหาเเนวทางในการสร้าง Engagement ระหว่างตัวดนตรีคลาสสิกเเละผู้ฟัง เกิดเป็นการตั้งข้อสังเกตุถึงสื่อที่มีอิทธิต่อคนในยุคปัจจุบันอย่างมากอย่างวิดีโอเกม นำมาสู่คำถามถึงวิธีการเเละกระบวนการในการใช้เกมเป็น Medium ในการสื่อสารดนตรี เพื่อพาผู้ฟังไปทำความรู้จักกับดนตรี เข้าใจในดนตรี เข้าใจในสิ่งที่ดนตรีต้องการจะสื่อสารเเละเข้าใจสิ่งที่ผู้เเสดงต้องการจะสื่อสารในดนตรี ผ่านการเดินทาง (Journey) เข้าไปในโลกของเกมที่จะถูกสร้างขึ้นผ่านการตีความบทเพลงที่เเสดงในรีไซทอลครั้งนี้

 

ผู้กล้าเเละจอมมารร้าย เเสงสว่างเเละความมืด ความสุข การเเสวงหา เป้าหมาย การเอาชนะ หลากหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านการตีความบทเพลงเเละสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็น Fantasy ในรูปเเบบของเกม เรื่องราวจะเริ่มที่ตรงไหน สิ้นสุด ณ จุดใด ประสบการณ์ที่จะได้รับจากบทเพลงเเต่ละบทเพลงจากหลากหลายเรื่องราวจะเป็นออกมาอย่างไร จนกว่าจะ Game Over คุณคือผู้กำหนดประสบการณ์การเดินทางทางดนตรีครั้งนี้ของคุณ

bottom of page