top of page

Spirit of Nature

Nattakit Dutsadeenititurm

Repertoire

Toru Takemitsu - In the Woods

Leo Brouwer - El Decameron Negro

 

 

 

 

 

page-2.png

Performers

Nattakit Dutsadeenititurm

Concept

เกี่ยวกับเรื่องเล่าจิตวิญญาณป่า ตำนานของญี่ปุ่น อย่าง Kodama วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า100ในป่าลึก

 

 

bottom of page