TrEAD

Pawit Jindakitprasert

Repertoire

Russian Marimba Concerto, Sergei Golovko

2+1 Marimba duo, Ivan Trevino

RHYME OR REASON, Nathan Daughtrey

page-2.png

Performers

Pawit Jindakitprasert, Marimba

Kunakorn, Marimba

Concept

Tread แปลว่าการก้าวเดิน หรือการก้าวย่างไปข้างหน้า ในฐานะของผมที่เป็นนัก percussion ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับ

จังหวะ (Rhythm) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวใจ ที่เต้นเพื่อขับเคลื่อนดนตรี และบทเพลงต่างๆให้เดินทางไปข้างหน้า

จึงทำให้ผมเห็นว่าดนตรีกับการก้าวเดิน นั้นมีความสอดคล้องเเละคล้ายคลึงกัน เพราะในการเล่นดนตรีเราจะได้เห็นโน้ต

ที่ก้าวเดินไปตามจังหวะ ทีละจังหวะกระเพื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นการเดินทางไปจนถึงจุดสิ้นสุด

และนี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกหยิบยก คำว่า tread ขึ้นมาใช้ในคอนเสิร์ตนี้