undone

Vorakit Kamolraksa

Repertoire

Erik Satie

Je te veux

 

G.Fauré

Après un rêve

 

P.Tchaikovsky

Nur wer die Sehnsucht kennt

 

F.Poulenc

Les Chemins de l’amour

 

F.Liszt

Oh! Qual je dors

 

C.Debussy

Romance ( L'âme évaporée )

 

C.Saint-Saëns

La Cloche

 

C.Debussy

Les Cloches

 

C.Saint-Saëns

Danse Macabre

 

Vorakit Kamolraksa

Undone

 

page-2.png

Performers

Vorakit Kamolarksa, Voice

Krongkwan Tassanapak, Piano

Morakot Cherdchoo-ngarm, Piano

Petpairin Luenpaen, Violin

Concept

" นำเสนอการตีความทุกบทเพลงในมุมมองที่เเตกต่างไปจากเดิม โดยการใช้หลักปรัชญาทางพุทธศาสนา ซึ่งตัวผมมองว่า มีเเนวคิดในการมองโลกที่น่าสนใจ อยู่ในหลักพื้นฐานของการใช้ชีวิต และสามารถนำแนวคิดดังกล่าว ไปปฏิบัติเพื่อพิสูจน์หาความจริงที่่เป็นธรรมชาติ ทั้งในแง่ของนามธรรมและรูปธรรม โดยจะนำเสนอบทสรุปเนื้อหาของแต่ละบทเพลงผ่านมุมมองทางพุทธปรัชญาที่เเตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังได้ตระหนักถึงชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับความทุกข์ เเละต้องการที่จะใช้ชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้น ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครสมมติ "

" ในคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ชมผู้ฟังจะได้ฟังบทเพลงต่างๆด้วยความสุนทรีย์ทั้งในตัวดนตรีและเนื้อหาเดิม ทั้งยังได้ตระหนักถึงชีวิตความเป็นมนุษย์ในมุมมองต่างๆที่แฝงอยู่ในเนื้อหาของแต่ละบทเพลงเป็นเหมือนสภาวะของการฉุดคิดทบทวนชีวิต ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางต่อไปยังโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป "